PL GB DE CZ
Konsultacje Społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2015-2022

2015-07-27 09:34:16

Zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór do włączenia się w proces opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.

 

 

więcej >>

Aktualności i wydarzenia od dnia 01.11.2012r. prowadzone są na stronie głównej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

2012-11-06 14:05:06

więcej >>

Uwaga!!! Zmiana adresu biura LGD Partnerstwo Ducha Gór

2012-10-15 08:00:57

Nowy adres:

ul. Konstytucji 3 Maja 25

58-540 Karpacz

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem 699 953 058

więcej >>

Wędrówki po Krainie Ducha Gór

2012-09-25 13:02:39

Wszelkie informacje o Wędrówkach po Krainie Ducha Gór znajdują się z zakładce Program Leader/Święto Ducha Gór lub po kliknięciu na poniższy link

http://www.konkursy.duchgor.org/pl/102/swieto-ducha-gor/

więcej >>

Po Kiermaszu Wiosennym w Łomnicy

2012-03-19 10:58:25

I po Kiermaszu...

więcej >>

Wystawa grafik z kolekcji Haselbacha „Podróże w czasie”

2012-02-14 15:55:50

Zapraszamy na wystawę w Pałacu Paulinum

więcej >>

Spotkanie wymiany doświadczeń LGD w dniach 30-31.01.2012 roku Karczowiska.

2012-02-08 08:32:27

Krótka relacja z wyjazdu przedstawicieli LGD Partnerstwo Ducha Gór

więcej >>

II Karkonoski Zjazd Saniami Rogatymi w Jagniątkowie

2012-02-07 12:30:56

Zaproszenie na wydarzenie w dniu 11 lutego

więcej >>

Wyszukiwarka
Szukaj w serwisie:

PIFE
Wsie Polskie
MRiRW
ARiMR
PROW
UE
logo DS
KSOW
FIO
NGO
STATUT

STATUT
FUNDACJI PARTNERSTWO DUCHA GÓR

 

WSTĘP

 

Fundacja pod nazwą "Fundacja Partnerstwo Ducha Gór", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została w dniu 21 lutego 2006r. przez wymienionych poniżej Fundatorów aktem notarialnym Rep. 1026/2006 sporządzonym przez notariusza Marię Dworak w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy Grottgera 5. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, który ustalony został w dniu 21 lutego 2006 r. przez Fundatorów na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1


Nazwa fundacji brzmi: "Fundacja Partnerstwo Ducha Gór"


 

§ 2


Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 

§ 3


Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r nr 46 poz. 203 z późń. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

§ 4


Siedzibą Fundacji są Mysłakowice.

 

§ 5


1. Terenem działania Fundacji jest obszar gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn.
2. Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność statutową jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.
3. Fundacja jest lokalną grupą działania stanowiącą formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

 

§ 6


Fundacja została ustanowiona przez następujących Fundatorów:
1) Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki
2) Jan Adam Ogłaza - Produkcja i Sprzedaż Ryb
3) Bogdan Mioduszewski
4) Bogumiła Wanda Kowalczyk-Lukas
5) Andrzej Lesław Krawicz - Szałas Muflon
6) Romuald Bogdan Fabiański
7) Damian Piotr Dąbek
8) Halina Maria Grabowska - Wysocka
9) Maciej Norbert Modzelewski - BIKETOUR
10) Magdalena Barbara Taurogińska
11) Maria Szorkin
12) Roman Jan Hanus
13) Bolesław Bałuczyński
14) Bogusław Krzysztof Trzaska
15) Grzegorz Dariusz Truchanowicz
16) Augustyn Wilczyński
17) Jarosław Piotr Ratyński - Stałe zawieranie umów ubezpieczeniowych i usługi finansowe - Jarosław Ratyński
18) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Faktor"
19) Dorota Goetz
20) Krystyna Pisarska
21) Marcin Sobaszek - Agencja Inicjatyw Szkoleniowych
22) Helena Nawrot
23) Kamila Iwona Czerwoniak
24) Renata Bożena Wysoczańska
25) Władysław Kurowski
26) Jerzy Witold Wateha
27) Agnieszka Tomasik
28) Katarzyna Anna Pędrak
29) Andrzej Michał Płatkowski
30) Maria Elżbieta Patejuk-Stenzel
31) Wojciech Marian Wojciechowicz
32) Lidia Krystyna Murawiak
33) Janina Stanisława Jaszczur
34) Stowarzyszenie Pegaz

 

§ 7


Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 

§ 8


Fundacja posiada osobowość prawną, a jej ustawowym reprezentantem jest Zarząd.

 

§ 9


Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister rolnictwa i rozwoju wsi.

 

§ 10


1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 

§ 11


Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z fundacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania.

 

§ 12


Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w niniejszym statucie.

 

§ 13


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je obok innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację albo dla samej Fundacji.

 

§ 14


Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności ? składu Rady Fundacji.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 15


Celem Fundacji jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn, a w szczególności:

 

1) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn, oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości.

2) wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.

 

§ 16


Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1) Wykonywanie zadań w zakresie:
a. Opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), dla obszaru Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn
b. mobilizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji lokalnej strategii opartej na promocji partnerskiego współdziałania i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn
c. upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn.
d. promocji obszarów wiejskich Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn.
e. tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
f. wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn.
g. podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskiego produktu regionalnego;
h. finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
i. inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
j. współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych.
2) Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom i przedsiębiorcom w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.
3) Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 17


Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 18


1. Fundacja organizuje i finansuje:
1) przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy;
2) imprezy kulturalne, takie jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
3) działalność promocyjną, informacyjną.
2. Fundacja prowadzi doradztwo w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych
z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Fundacja współpracuje oraz prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.
4. Fundacja prowadzi inne działania przewidziane dla Lokalnych Grup Działania.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 19


Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie 3300 zł (słownie : trzy tysiące trzysta złotych), z czego na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 2300 zł (słownie : dwa tysiące trzysta złotych) oraz inne środki majątkowe i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania.

 

§ 20


1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) dotacji, subwencji;
3) odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, lokat bankowych;
4) imprez i zbiórek publicznych;
5) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
6) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmioty przekazujące nie postanowią inaczej.

 

IV. ORGANY FUNDACJI

 

§ 21


Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalej "Zarządem".

 

§ 22

 

RADA FUNDACJI

 

1. Rada Fundacji jest organem o kompetencjach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych
i nadzorczych. Określa ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 9 członków.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą przedstawiciele Fundatorów, Partnerów oraz Gminy Mysłakowice, Gminy Podgórzyn i Gminy Janowice Wielkie.
4. Partnerami Fundacji mogą zostać osoby prawne i osoby fizyczne, które: przyjęły i podpisały partnerską deklarację na rzecz zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego statutu, notyfikowały ten fakt Zarządowi Fundacji, oraz uzyskały zgodę na przystąpienie do Fundacji w charakterze Partnera, wyrażoną przez Radę Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Rady Fundacji.
5. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.
6. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy spośród przedstawicieli podmiotów określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy zastrzeżeniu, że do Rady Fundacji wybrani zostaną przedstawiciele podmiotów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
7. Członków Rady Fundacji na kolejną kadencję powołuje ustępująca Rada Fundacji, spośród przedstawicieli Fundatorów i Partnerów Fundacji, przy zastrzeżeniu, że do Rady Fundacji wybrani zostaną przedstawiciele podmiotów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
8. Powołanie nowych członków Rady Fundacji następuje w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Rady Fundacji, nie później niż na dwa tygodnie przed upływem jej kadencji.

 

§ 23


1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Fundacji.
4. Członka Rady Fundacji może odwołać podmiot, który zgłosił jego kandydaturę do Rady Fundacji pod warunkiem, że wskażą jego następcę.
5. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany uchwałą Rady Fundacji podjętą większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 składu Rady Fundacji.
6. Mandat członka Rady Fundacji ustaje z chwilą śmierci członka, jego rezygnacji, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz jego odwołania na podstawie pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu.
7. Członek Rady Fundacji może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Przewodniczącemu Rady stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.
8. W razie ustania mandatu członka Rady Fundacji, podmiotowi który zgłosił jego kandydaturę do Rady Fundacji przysługuje prawo do ponownego powołania swojego reprezentanta do Rady Fundacji.

 

§ 24


Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;
4) opiniowanie projektu ZSROW opracowanego przez Zarząd;
5) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;
6) podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Zarząd;
7) zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;
8) ustalanie głównych kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji przez Zarząd;
9) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
10) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
11) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
12) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji;
13) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
14) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
15) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków do Rady Fundacji;
16) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Rady Fundacji;
17) opiniowanie propozycji projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji ZSROW;
18) zatwierdzanie propozycji przyznawania odznaczeń i medali honorowych;
19) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
20) propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana;
21) podejmowanie decyzji co do nabycia lub zbycia nieruchomości;
22) powoływanie grup roboczych.

 

§ 25


1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Wybór i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
5. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
6. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji dokonywane jest listami poleconymi wysłanymi do wszystkich członków Rady Fundacji przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Fundatorów i Partnerów Fundacji, którzy nie mają swoich reprezentantów w Radzie Fundacji.
8. Na posiedzenia Rady Fundacji mogą być zapraszani z głosem opiniodawczym i doradczym członkowie Zarządu Fundacji i inne osoby.
9. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów.

 

§ 26


1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady Fundacji, w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika ze niniejszego statutu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą być reprezentowani w Radzie Fundacji przez pełnomocników ustanowionych wyłącznie w formie pisemnego pełnomocnictwa.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu lub bez konieczności odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie jakie ma być podjęte.
4. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu.

 

§ 27


Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.

 

ZARZĄD

 

§ 28


1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
2. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i dwóch innych członków Zarządu
3. Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji spośród kandydatów wskazanych przez Fundatorów i Partnerów, przy czym trzech członków Zarządu powołanych jest spośród kandydatów wskazanych przez Fundatorów i Partnerów reprezentujących sektor społeczno - gospodarczy, jeden spośród kandydatów wskazanych przez Fundatorów i Partnerów reprezentujących sektor publiczny oraz jeden w sposób dowolny.
4. W składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Radę Fundacji spośród członków Zarządu.
6. Prezes Zarządu wyznacza Wiceprezesa Zarządu oraz Sekretarza.
7. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu następuje w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów, przy obecności 3/4 członków Rady Fundacji.
8. Zarząd powoływany jest na okres 2 lat.

 

§ 29


1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością fundacji, podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności:
1) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) opracowywanie ZSROW;
4) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie Programu Operacyjnego;
5) ustalanie regulaminu Biura Fundacji;
6) powoływanie kierownika Biura Fundacji;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.
3. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji może nawiązywać i rozwiązywać Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.

 

§ 30


Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej trzech członków Zarządu, w tym zawsze przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji, chyba że co innego wynika z niniejszego statutu.

 

§ 31


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 

§ 32


1. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji, a także z chwilą powołania do Rady Fundacji.
2. Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.

 

§ 33


Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 34


Zarząd przedkłada Radzie Fundacji pisemne sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni w terminie do dnia 31 marca. Sprawozdanie winno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.

 

§ 35


Prezes Zarządu może wnioskować do Rady Fundacji o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu. Wnioski takie mogą być również składane do Rady Fundacji przez pozostałych członków Zarządu.

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 36


Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej będzie działalność prowadzona zgodnie z decyzjami Zarządu i uchwałami Rady Fundacji w następujących dziedzinach :
1) działalność wydawnicza (22.15.Z);
2) wydawanie czasopism, periodyków o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji (PKD 22.13.Z);
3) wydawanie książek o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji (PKD 22.11.Z);
4) oprowadzania wycieczek tematycznie związanych z celami statutowymi Fundacji (PKD 63.30.D);
5) organizowanie różnego rodzaju form popularyzacji społecznej dóbr kultury i sztuki (PKD 92.31.F);
6) organizowanie wystaw, festiwali i biennale (92.31.E);
7) produkcja gadżetów i pamiątek okolicznościowych (36.63.Z);
8) sprzedaż gadżetów i pamiątek okolicznościowych (52.48.G);
9) sprzedaż książek, gazet i artykułów piśmienniczych (52.47.Z);
10) sprzedaż wysyłkowa (52.61.Z).

 

§ 37


Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

 

VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 38


W strukturze organizacyjnej Fundacji wyodrębnia się:
1) Biuro Fundacji, zapewniające obsługę administracyjną Fundacji;
2) grupy robocze powoływane przez Radę Fundacji.
3. W pracach grup roboczych mogą brać udział członkowie Rady Fundacji, osoby delegowane przez Fundatorów i Partnerów, oraz osoby zaproszone przez Zarząd Fundacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39


Fundacja składa Ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 40


1. Fundacja podlega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności pełnego składu Rady Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 41


Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.

 

§ 42


Statut wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2006
Podpisy:
1. Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki
2. Jan Adam Ogłaza - Produkcja i Sprzedaż Ryb
3. Bogdan Mioduszewski
4. Bogumiła Wanda Kowalczyk-Lukas
5. Andrzej Lesław Krawicz - Szałas Muflon
6. Romuald Bogdan Fabiański
7. Damian Piotr Dąbek
8. Halina Maria Grabowska - Wysocka
9. Maciej Norbert Modzelewski - BIKETOUR
10. Magdalena Barbara Taurogińska
11. Maria Szorkin
12. Roman Jan Hanus
13. Bolesław Bałuczyński
14. Bogusław Krzysztof Trzaska
15. Grzegorz Dariusz Truchanowicz
16. Augustyn Wilczyński
17. Jarosław Piotr Ratyński - Stałe zawieranie umów ubezpieczeniowych i usługi finansowe - Jarosław Ratyński
18. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Faktor"
19. Dorota Goetz
20. Krystyna Pisarska
21. Marcin Sobaszek - Agencja Inicjatyw Szkoleniowych
22. Helena Nawrot
23. Kamila Iwona Czerwoniak
24. Renata Bożena Wysoczańska
25. Władysław Kurowski
26. Jerzy Witold Wateha
27. Agnieszka Tomasik
28. Katarzyna Anna Pędrak
29. Andrzej Michał Płatkowski
30. Maria Elżbieta Patejuk-Stenzel
31. Wojciech Marian Wojciechowicz
32. Lidia Krystyna Murawiak
33. Janina Stanisława Jaszczur
34. Stowarzyszenie Pegaz

O FUNDACJI

więcej >>

WŁADZE

więcej >>

REALIZOWANE DZIAŁANIA

więcej >>

PARTNERZY SAMORZĄDOWI

więcej >>

PARTNERZY POZARZĄDOWI

więcej >>

PARTNERZY GOSPODARCZY

więcej >>